سلام ، به سایت شرکت آذرشین خوش آمدید.

المان پست گرید

ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری گریز از مرکز

لاینر کمپرسور

لاینر کمپرسور

ریخته گری چیست

ریخته گری چیست

ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری گریز از مرکز

  ریخته‌گری گریز از مرکز   ريخته‌گري فرآيندي است كه طي آن ماده مذاب به داخل قالب بارريزي مي‌شود تا به شكل داخلي قالب، منجمد و سپس از داخل آن خارج شده تا قطعه مورد نظر، توليد شود و ...
لاینر کمپرسور

لاینر کمپرسور

كمپرســور تجهيزى اســت براى بــالا بردن فشــار، انتقال از نقطه اى به نقطه ديگر، غلبه بر اصطكاك مســير و يا رســاندن فشار سيالات تراكم پذيــر به ميــزان مــورد انتظــار در هر فرايند. براى نمونه، در صنعت نفت و گاز، ...
ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری گریز از مرکز

لاینر کمپرسور

لاینر کمپرسور

ریخته گری چیست

ریخته گری چیست

ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری گریز از مرکز

لاینر کمپرسور

لاینر کمپرسور

ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری گریز از مرکز

لاینر کمپرسور

لاینر کمپرسور

ریخته گری چیست

ریخته گری چیست